פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ח.פ 511863805 (להלן: "פסיפיק" או "החברה") מכבדת את פרטיותך כלקוח החברה ו/או כמשתמש באתר שכתובתו www.LEASE4U.co.il (להלן: "האתר") ומחויבת להגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות מתארת בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע ו/או מידע אישי, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") שאנו אוספים אודותיך. 

מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו. 

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים תחת [הוסף קישור] ("תנאי השימוש"). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שנודעה להם בתנאי השימוש.

1.    מידע הנאסף בעת השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים 

1.1    החברה מספקת שירותי החכרה תפעולית (ליסינג תפעולי) או מימונית (ליסינג מימוני) של כלי רכב, ו/או השכרה, ו/או מכירה של כלי הרכב, לרבות מתן מימון בקשר לשירותים האמורים (להלן: "השירותים").

1.2    כאשר הנך עושה שימוש באיזה מהמוצרים או השירותים של החברה, מתקשר עם החברה, משתמש או מנסה להשתמש באתר, מוסר לנו פרטייך ו/או מידע אודותייך, במסגרת התקשרות עמנו, לרבות בדרך של חתימה על הסכם, במסגרת השימוש באתר, בדרך של יצירת קשר עם החברה, סוכניה או מי מטעמה או בכל דרך אחרת, הנך נותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ומקבל על עצמך את תנאיה, לרבות בקשר לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש בפרטים אותם מסרת לנו ושאר נאספו על ידנו, באופן המתואר במדיניות זו ולסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

1.3    מידע ומידע אישי (להלן: "המידע") שאנו אוספים כוללים בין היתר: 

1.3.1    שם, מספר חברה (ככל שרלוונטי), מספר רישוי, תוכן הפניה, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות טלפון ודוא"ל; 

1.3.2     תאריך לידה, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה;

1.3.3     פרטי המעסיק;

1.3.4     מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק; 

1.3.5      מידע אודות דו"חות, עבירות תנועה ותאונות שביצעת;

1.3.6    מידע אודות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש.

1.3.7    כל מידע אחר המסופק על ידך במגוון דרכים ואמצעים, לרבות: במסגרת פנייתך למרכז ההזמנות של החברה, במסגרת מידע שנמסר בטפסי הצטרפות, שיחות טלפון, התכתבויות עם החברה או מי מטעמה, וכן מידע שיגיע מסוכני החברה, סוקרים, שמאים, מומחים שונים, עדים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עיסקיות ו/או ספקי השירותים אחרים; בעת הגלישה והשימוש באתר; בעת ביצוע ההזמנה בפועל במשרדי החברה; בעת השימוש בפועל בשירותים; בעת השארת פרטים במסגרת מודעות הנוגעות לחברה או לשרותיה המופיעות באתרים אחרים או בפלטפורמות אינטרנטיות אחרות; או בכל דרך אחרת.

1.3.8    מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

1.4    חשוב לציין כי המידע שנאסף במסגרת שימושך באתר הינו סטטיסטי בחלקו, ואינו מאפשר את זיהוייך באופן אישי. מידע זה נועד לצורך שיפור רמת השירותים והתכנים המוצעים באתר ויצירת שירותים ותכנים חדשים. 

1.5    החברה בעצמה או על ידי מי מטעמה (למשל, באמצעות גורמי ביטוח ו/או מימון בתחום הרכב ו/או חברות קשורות אליה) שומרת לעצמה את הזכות לפנות אלייך ישירות מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, או כל שיטת דיוור אחרת, בכדי לספק לך מידע בדבר שירותים, ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי, שלה ו/או של צדדים שלישיים  (למשל, של גורמי ביטוח ו/או גורמי מימון בתחום הרכב) ו/או בנושאים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (להלן: "דיוור ישיר") ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "פרסומת"). במידה ואינך מעונין לקבל מידע זה או פניות כאמור על ידי החברה, הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה באמצעות דוא"ל service4u@LEASE4U.co.il ובאמצעות טלפון 073-2622420, בבקשה שיסירו את שמך מרשימות התפוצה. מובהר כי גם עם קבלת בקשה להיגרע מרשימה מרשימות התפוצה, החברה תוסיף לשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ו/או דיוורים שאין מניעה בדין לשלוח לקהל לקוחותיה או לפרסם להם, או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה.  מובהר, כי החברה אינה שולטת בשימוש של צדדים שלישיים (לרבות סוכני ביטוח או גורמי מימון כאמור) במידע המשתמש המועבר אליהם כמפורט במדיניות פרטיות זו (כולל פרטי המשתמש המצויים ברשימות התפוצה), ובכלל כך, החברה אינה יכולה למנוע פניות למשתמש, לרבות באמצעות דיוור ישיר, מצדדים שלישיים כאמור, והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לפניות כלשהן שנעשו על צדדים שלישיים כאמור, ואין לראות בקבלת פניות אלו משום המלצה כלשהי מצד החברה. 

1.6    במקרה הצורך, ייתכן ומידע שנאסף עליך, יועבר לצד שלישי. בכל מקרה לא יועבר מידע לצדדים שלישיים אלא כפי שהוסכם והותר במסגרת מדיניות פרטיות זו ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 (להלן: "החוק").

1.7    אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע לא תוכל להשתמש בשירות ו/או לקבל שירותים.

2.    מאגר מידע

חלק מן המידע שנאסף, בהתאם להוראות החוק, יישמר במאגר מידע רשום בשם "מאגר לקוחות פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ" שמספרו 600002206 (להלן: "מאגר המידע של פסיפיק" או "המאגר"), המתנהל ע"פ דין, ובאחריותה של החברה. השימוש באתר ו/או בשירותים, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ועל הסכמתך כי המידע הנדרש לפי חוק, ישמר וינוהל במאגר המידע של פסיפיק. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על-פי כל דין - למטרות המפורטות להלן.

3.    השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לצרכי מתן השירותים ובקשר אליהם, לרבות כדי: 

3.1    לאפשר לך להשתמש באתר ו/או בשירותים השונים המוצעים על-ידי החברה ו/או שותפיה העסקיים; 

3.2    לספק לך שירות לקוחות; 

3.3    לצורך הסבת דוחות ו/או תשלומים כגון עיריות, משטרת ישראל; 

3.4    כדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי החברה; 

3.5    לצרכי דיוור לרבות לצרכי דיוור ישיר ופרסומות כהגדרתם להלן; 

3.6    לצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות; 

3.7    לצרכי טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

3.8    לצרכי שיפור השירותים;

3.9    על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;

3.10     בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה;

3.11     במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על-ידי רשויות החוק; 

3.12    לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו. 

4.    מסירת מידע לצדדים שלישיים

4.1    באתר ישנם קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות. השימוש בכל מידע הנאסף או נמסר על ידך לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של החברה. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים טרם השימוש בשירותיהם 

4.2    מובהר כי החברה לא תישא באחריות לשירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים או לכל פרט או מידע הקשור בהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע אצל צדדים שלישיים, או מדיניות הפרטיות שלהם.

4.3    מבלי לגרוע מן האמור במסמך זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים (כגון ספקי שירותים שונים של החברה או צדדים שלישיים אחרים) את המידע שנאסף אצלה אודותייך, בין היתר, במקרים הבאים: 

4.3.1    לצורך שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, לצורך זיהוי אנשים שעשויים להיות מעורבים בפעילויות בלתי חוקיות.

4.3.2    ככל שתתקבל דרישה מרשויות חוקיות מוסמכות להעביר מידע אודותייך אליה או לצד שלישי מטעמה לרבות גופים ממשלתיים ומנהליים ובהקשר לחיובים העולים במהלך מתן השירותים כמו קנסות חניה וחיובי אגרות; 

4.3.3    במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה ובאי כוחם; 

4.3.4    במקרה והחברה תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודותייך בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש שלך, של צד שלישי או של החברה;

4.3.5    על מנת לציית להוראות כל דין, בהתאם לייעוץ המשפטי שתקבל החברה.

4.3.6    במסגרת משא ומתן ו/או מכירת עסקי החברה (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות.

4.3.7    במסגרת יחסי החברה עם קבלני משנה בתחומים שונים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, מוסכים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.

4.3.8    לצורך שיווק, פרסום לרבות בדרך של דיוור ישיר ופרסומות (כמפורט לעיל).

4.3.9    לצורך שימושים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו.

4.4    במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודותיך יצא את גבולות ישראל.

5.    אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים שונים למען אבטחת המידע. יחד עם זאת, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית או איומים אחרים. לפיכך, אין החברה מתחייבת שמאגרי המידע ושירותי האתר יהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, מפריצות למערכות או למאגרי המידע של החברה. בשהותך או שימושך באתר, הנך מוותר על כל טענה ותביעה שתהא לך בקשר עם אבטחת המידע כאמור.

6.    זכות לעיין במידע

6.1    על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על-ידי בא-כוחו שהרשו בכתב או על-ידי אפוטרופוס, במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שעליו המוחזק לגביו במאגר המידע. כדי לעשות זאת יש להגיש בקשה בכתב לחברה בכתובת באמצעות דוא"ל service4u@LEASE4U.co.il / פקס 073-2622420. יש לציין את שם ואת מספר תעודת הזהות כן פרטי זיהוי נוספים שידרשו על מנת לזהות את המבקש לעיין במידע שעליו כאמור. אדם שעיין במידע הנוגע אליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה באמצעות פרטי הקשר המצוינים לעיל בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם החברה סירבה, עליה להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו על פי דין. על סירובה של החברה לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו על פי דין.
6.2    בנוסף, אם המידע שבאתר משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר כאמור בחוק"), כי אז הנך זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגרי החברה. 
6.3    מובהר כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש באתר ו/או בשירותים.

7.    Cookies   


7.1    החברה יכולה להשתמש בטכנולוגיית "עוגיות" או "Cookies", בין היתר,  במסגרת התפעול השוטף של האתר, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור ישיר או משלוח פרסומות או פרסומים בחסות מפרסמים חיצוניים), לצורך תיעוד פעולות המשתמש,  בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתר, למען אבטחת המידע באתר, ובכדי לאמת פרטים.

7.2    "עוגיות" או "Cookies" הן למעשה כינוי לקובצי טקסט המשתמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. קבצים אלה מכילים תיעוד של פעולות שונות שלך במסגרת הדפדפן או אמצעי הקצה בו אתה עושה שימוש, למשל, מידע אודות הדפים בהם צפית בזמן שהותך באתר, האתרים מהם הגעת לאתר, זמן שהותך באתר וכו'. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת שלך מאחר והם מכילים מידע שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות. 

7.3    ייתכן שהדפדפן או מכשיר הקצה שלך כוללים הגדרות המאפשרות לבחור אם יוצבו קובצי עוגיות בדפדפן ו/או למחוק אותם. יכול להיות שבחומר העזרה של הדפדפן, מערכת ההפעלה או של מכשיר הקצה שלך יהיה קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. ייתכן שחלקים מסוימים של האתר לא יפעלו באופן תקין אם יעשה כן על ידי המשתמש. 

7.4    חשוב לציין, כי גם צדדים שלישיים עושים להשתמש בקבצי עוגיות במסגרת שירותים או מידע הזמין באתר. למשל, במסגרת מדידת אפקטיביות של פרסומות המופיעות באתר בחסות ובאמצעות שירות חיצוני (ככל שיופיעו).  מידע נוסף אודות האופן בו משתמשים גורמים אחרים כאמור בקבצי עוגיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות או בתקנונים של אותם גורמים. 

8.    החברה רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, וממליצה לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו שינויים במדיניות זו. עדכונים ו/או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.                                    

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
 

ליצירת קשר עם נציג מכירות

+צור קשר
x