תקנון האתר

תוכן עבור תקנון האתר

תקנון האתר

תחילת השימוש באתרים ובתכניהם מעידה על הסכמת הגולש ואישורו לתנאי השימוש. על כן, אנא קרא/י את תנאי השימוש בעיון ובקפידה:

אין להעלות למערכת האתר תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או תכנים העשויים לפגוע בפעילות המערכת. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהמפורטים להלן:
כל תוכן המהווה לשון הרע כמשמעו בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.
כל תוכן המהווה פגיעה בפרטיות כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.
כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, יחידים או קבוצה, לרבות כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי ו/או טורדני ו/או עוין.
 
LEASE4U. או מי מטעמו רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי, והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת וללא הסבר.

אתר LEAS4U.CO.IL  אינו נושא באחריות לתכנים הנמצאים באתר ובשל כך אינו נושא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למפרסם/מת ו/או למשתמש/ת ו/או לגולש/ת או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מידע על דגמי רכבים, מחירים, מסלולי מימון וליסינג, או כל מידע שיווקי/מסחרי אחר, מוצג באתר כמידע כללי. המחירים, הבטחונות והתנאים הסופיים לגבי כל עיסקה יקבעו במסמכי הרכישה/חוזה הליסינג או הסכמים שיחתמו בפועל בין הצדדים.

טל"ח

התמונות באתר הינן להמחשה כללית בלבד ואינן מחייבות.

המחירים הקובעים לביצוע עיסקאות יקבעו בהסכמים נפרדים במעמד ביצוע העיסקה.

אין בהצעות המופיעות באתר בכדי לחייב החברה למתן אשראי ללקוח זה או אחר. מתן האשראי ותנאיו לרבות הריבית לחישובו יקבעו ע"פ פרמטרים יחודיים לכל לקוח ועיסקה, כמו גם הבטחונות הנדרשים לביצוע העיסקה.

LEASE4U רשאית לסרב למתן אשראי ללקוח ללא צורך בהסברים.

השימוש באתר הוא באחריות בלעדית ומלאה של הגולש/ת ו/או המשתמש/ת בלבד ולא תשמע כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתרים בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או התגובות לפרסום באתר.

עיצוב האתר לרבות תוכנה, קוד מחשב, טקסטים, קבצים גרפיים ואחרים וסימני מסחר, הן של האתרים והן של המפרסמים בהם, הינם רכוש האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, ללא הסכמתו בכתב של בעלי האתר או מי מטעמם, מראש.

האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, עיצובו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו ללא צורך בהודעה מראש.

באמצעות הגלישה ו/או השימוש באתר, נותן הגולש/ת את הסכמתו/ה לכך שהאתר יבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותי האתר, וכן הסכמתו/ה לכך שהאתר יוכל להשתמש במידע לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות ותקינותו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוכל האתר:
למסור את פרטי המשתמש/ת ו/או הגולש/ת לאחרים, עפ"י סמכות שבדין.
לעשות שימוש פנימי בפרטי המשתמש/ת ו/או הגולש/ת ובמידע שמסרו.

בהסכמתו לתקנון זה, נותן/ת המשתמש/ת ו/או הגולש/ת את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש שמסר בעת הרשמתו/ה לאתר לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווק באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו/ה.

האתר אינו נושאים באחריות לתוכנם של אתרים אשר מקושרים בקישורית (לינק) לאתר  וכן אינו מתחייב לכך שהקישורים שימצאו באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או שתוכנו מהימן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על האתר.

הפרת תנאי תקנון זה תוביל לשיפוי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרה זו .

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר היינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.      

 

x
לחצו ליצירת קשר